Membership Fees:

1. Founding Member: £1000 or more.
2. Membership: £1 or more per month.
3. Life Member (10 years) – £100.

NOTE:
1. Founding Members can either pay all upfront or opt to divide the total sum into 12, 24, 36, 48 or 60 monthly instalments. Due to space limitation, only Founding Members are allowed to Place a Buddha.
2. You can enrol as a TBUK Member even if you cannot afford to pay the minimum monthly membership (£1) and/or the Administrative Fee. You pay only when you can afford to do so.
3. Please contact one of the Working Committee members for more details.


* यदि तपाई बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ र यस एैतिहासिक असाधारण बुद्धिस्ट च्यारिटी, जसले सबैलाई बराबर माया र सम्मान ब्यवहार गर्छ , यसको सदस्य हुनु चाहनु हुन्छ भने तपाईलाई हामी सम्मानको साथमा स्वागत गर्दछौ ।

* सदस्य शुल्क महिनाको एक पउण्ड हो तर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा बाढी दिनु हुन अनरोध गर्दछौ । सदस्य शुल्क तिर्नु नै नसक्नु हुने बुद्धिस्टहरुले पनि सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ – अधिकार र सुबिधा सबैलाई समान मिल्नेछ ।

सदस्यताहरु यस प्रकारका छन् :
* संस्थापक सदस्य (Founding Member)
– £१००० वा त्यो भन्दा धेरै
* सदस्यता शुल्क (सबैले दिनु पर्ने) (Membership Fee) – महिनाको £१ वा त्यो भन्दा धेरै
* आजिवन सदस्य (१० वर्ग) (Life Member 10 years) – £१०० * व्यवस्थापन शुल्क 

टिप्पणी :-
(१) संस्थापक सदस्यको पैसा १२/२४/३६/४८ वा ६० महिनामा दिनुभए हुन्छ।
(२) कति पनि पैसा नहुने बुद्धिस्टहरुले पनि सदस्य लिन सक्नु हुने छ। पछी पैसा भएपछी लदनुभएहुन्छ।
(३) फर्मको लागि कुनै पनि कमिटिका सदस्यलाई सोध्नु भए हुन्छ ।

Comments are closed.

Copyright 2017-2019. Thousands Buddha UK

%d bloggers like this: