* यदि तपाई बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ र यस एैतिहासिक असाधारण बुद्धिस्ट च्यारिटी, जसले सबैलाई बराबर माया र सम्मान ब्यवहार गर्छ , यसको सदस्य हुनु चाहनु हुन्छ भने तपाईलाई हामी सम्मानको साथमा स्वागत गर्दछौ ।

* सदस्य शुल्क महिनाको एक पउण्ड हो तर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा बाढी दिनु हुन अनरोध गर्दछौ । सदस्य शुल्क तिर्नु नै नसक्नु हुने बुद्धिस्टहरुले पनि सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ – अधिकार र सुबिधा सबैलाई समान मिल्नेछ ।

सदस्यताहरु यस प्रकारका छन् :
* संस्थापक सदस्य (Founding Member)
– £१००० वा त्यो भन्दा धेरै
* सदस्यता शुल्क (सबैले दिनु पर्ने) (Membership Fee) – महिनाको £१ वा त्यो भन्दा धेरै
* आजिवन सदस्य (१० वर्ग) (Life Member 10 years) – £१०० * व्यवस्थापन शुल्क (Administration Fee) – £१० मात्र

टिप्पणी :-
(१) संस्थापक सदस्यको पैसा १२/२४/३६/४८ वा ६० महिनामा दिनुभए हुन्छ।
(२) कति पनि पैसा नहुने बुद्धिस्टहरुले पनि सदस्य लिन सक्नु हुने छ। पछी पैसा भएपछी लदनुभएहुन्छ।
(३) फर्मको लागि कुनै पनि कमिटिका सदस्यलाई सोध्नु भए हुन्छ ।

Comments are closed.

Copyright 2018 Thousands Buddha UK

%d bloggers like this: