• To advance the Buddhist religion in England and Wales for the public benefit in accordance with the Buddhist philosophy.
  • For the public benefit, foster good community relationship and promote religious harmony amongst all Buddhists living in England and Wales.
  • For the public benefit, aid the charity members in their need of extreme financial hardship or if they are under undue stress due to the loss of a family member.
  • बुद्ध भगवानको सिद्धान्त अनसुार बुद्ध धर्मलाई यु .के. को इगंलैड र वेल्सको जनता माझ पुरयाउने ।
  • जनताको फ़इदाको लागि , सबै बुद्ध धर्मलाम्बिहरु बीच राम्रो सामुदायिक सम्बन्ध र धार्मिक सहिष्णताको विकास गर्ने ।
  • जनताको फ़इदाको लागि , यस च्यारिटीको सदस्यहरु जसलाई परिवारको कुनै सदस्यको निधनको कारण एकदमै आर्थिक र मानसिक कठिनाई परेको बेला सक्दो मदत दिने । यी सेवाहरु यु . के. को इगंलैड र वेल्सका जनताहरु बाट सुरु गर्दै अरु ठाउँहरुमा विस्तार गर्ने ।

Comments are closed.

Copyright 2017-2019. Thousands Buddha UK

%d bloggers like this: