1. To advance the Buddhist religion in England and Wales for the public benefit in accordance with the Buddhist philosophy.

2. For the public benefit, foster good community relationship and promote religious harmony amongst all Buddhists living in England and Wales.

3. For the public benefit, aid the charity members in their need of extreme financial hardship or if they are under undue stress due to the loss of a family member.

१. बुद्ध भगवानको सिद्धान्त अनसुार बुद्ध धर्मलाई यु .के. को इगंलैड र वेल्सको जनता माझ पुरयाउने ।
२. जनताको फ़इदाको लागि , सबै बुद्ध धर्मलाम्बिहरु बीच राम्रो सामुदायिक सम्बन्ध र धार्मिक सहिष्णताको विकास गर्ने ।
३. जनताको फ़इदाको लागि , यस च्यारिटीको सदस्यहरु जसलाई परिवारको कुनै सदस्यको निधनको कारण एकदमै आर्थिक र मानसिक कठिनाई परेको बेला सक्दो मदत दिने ।
यी सेवाहरु यु . के. को इगंलैड र वेल्सका जनताहरु बाट सुरु गर्दै अरु ठाउँहरुमा विस्तार गर्ने ।

Comments are closed.

Copyright 2018 Thousands Buddha UK

%d bloggers like this: