THOUSANDS BUDDHA UK’s mission is to establish itself as a non-political, non-racial, non-sectarian, and non-profit making autonomous charity based on Buddhist philosophy for the good and benefit of the public. It aims to build or buy a suitable facility for all Buddhist to worship and practice their religious rites without fearing of any discrimination based on their colour, race, caste, creed/lineage, sex, age or ability.

कुनै जात, थर, रंग, लिङ्ग, क्षमताको भेदभाव बिना; कुनैराजनैतिक वर्ग र व्यतिगतको फाइदामा नलागी, बुद्धधर्मलाम्बिहरुको सेवा गर्न एउटा पुन्य तिर्थस्थल बनाउने हाम्रो लक्ष हो । यहााँ बुद्ध भगवानले दिनु भएको ज्ञान र सत्मार्गको पालना गरिने छ ।
सबै बुद्धधर्मलाम्बिहरुलाई अ-आफ्नो संस्कार अनसुार कुनै डर र भेदभाव बिना पजुा आर्जन अनि कार्यक्रमहरू गर्नु दिने र सबै एक हौ भनेर समेट्ने संसारकै यो पहिलो बुद्धतिर्थस्थलमा तपाई हामी सहभागी भएर आफ्नो परिवार अनि साथीहरुलाई पनि सहभागी गराउनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।

Place a Buddha (बुद्ध भगवानको मुर्ति)

जम्मा २००० वटा बुद्धको मुर्तिहरु राखने ठाउँ हुने भएकोले £१००० वा सो भन्दा धेरै दान दिनु हुनेसदस्याहरु FOUNDING MEMBER हुनुको साथै एउटा बुद्धको मुर्ति अ-आफ्नो नाममा राख्नु सक्नु हुनेछ । तपाईको फोटो, नाम र ठेगाना THOUSANDS BUDDHA UK को भित्ताको कम्प्युटरमा सधैको लागि रही रहनेछ । पछि निराश नहुनुकुो लागि आफ्नो ठाउाँ छिटै ब्यवस्थित गर्नु हुन हामी तपाईहरलाई बिनम्र अनुरोध अनि सल्लाह दिन्छौ । मुर्तिहरु एकमुस्टमा किने सस्तो पर्न हुनाले मुर्तिको पैसा पछी मात्र उठाइने छ ।

2000 places to ‘place a Buddha’ are on offer on the first come first served basis. You are advised to book your place for a Buddha statue inscribed with your name on it. It is planned to have your Name, Photo, Membership Number and brief Biography held in the computers installed on the TBUK wall for generations to see. There is a limited number on offer so hurry up to avoid disappointment. The plan is to buy 2000 Buddha statues in a bulk to make it cost effective. The total cost will then be shared by the Founding Members.

Comments are closed.

Copyright 2017-2019. Thousands Buddha UK

%d bloggers like this: